Правни услуги

Дружеството Л & М Партнер ООД предлага чрез правоспособни адвокати широка гама от правни услуги, насочени към специфичните особености и индивидуалните изисквания на всеки клиент.

Тези услуги включват:

 • юридически консултации и съвети в областта на собствеността и недвижимите имоти, трудово-осигурителните отношения, проблемите на семейното и наследствено право, дружественото и договорното право, банковото кредитиране и застрахователните отношения;
 • учредяване, вливане, сливане, разделяне, отделяне и прекратяване на търговски дружества, сдружения, фондации, кооперации, граждански дружества, включително регистрация/пререгистрация в Търговския и други регистри;
 • предоставяне на правни консултации и съдействие във връзка с данъчното облагане и данъчно-ревизионния процес;
 • изготвяне, вписване и заличаване на обезпечения и гаранции по търговски сделки, ипотеки и особени залози;
 • изготвяне на правни анализи;
 • изготвяне на договори и становища;
 • участие в преговори;
 • съдействие при придобиване на българско гражданство, на статут на пребиваване на чужденци, както и на разрешения за работа на чужденци;
 • процесуална защита пред всякакви съдебни и арбитражни инстанции, представителство и правна помощ при подготовката и воденето на съдебни и арбитражни дела;
 • правно обслужване на дружества в процес на ликвидация в целия процес от подаване на молбата за откриване на производство по ликвидация до разпределение на остатъчните имущества и заличаване на дружеството, а също и осигуряване на юристи с опит за изпълнение на функциите на ликвидатори;
 • правно обслужване на дружества в процедура на ликвидация в целия процес от подаване на молбата за откриване на производство по ликвидация до разпределение на остатъчните имущества и заличаване на дружеството, а също и осигуряване на юристи с опит за изпълнение на функциите на ликвидатори;
 • консултантско и правно обслужване на кредитори и длъжници в производства по несъстоятелност, консултации относно правните последици на несъстоятелността, подаване на молби за откриване на производства по несъстоятелност и процесуално представителство, предявяване на вземания, представителство пред органите по несъстоятелността, като за тази цел дружеството разполага с квалифицирани специалисти, в това число и с правоспособни синдици.

Сферите на правото, в които дружеството предлага услуги, са:

 • вещно право;
 • търговско право;
 • несъстоятелност и ликвидация на търговски дружества;
 • сделки и съпътстващо правно обслужване, както и друг вид консултации и дейности, във връзка с недвижимите имоти;
 • облигационно право;
 • данъчно право;
 • гражданско - процесуално право;
 • административно право;
 • право на интелектуална собственост;
 • сделки с търговски предприятия и преобразуване на търговски дружества;
 • чуждестранни инвестиции;
 • съдебни спорове и арбитраж;
 • трудово и осигурително право;
 • семейно и наследствено право.
В случай на необходимост, при обслужването на нашите клиенти, ние работим с доказани експерти в различни области – някои от най-добрите адвокати и кантори в страната и чужбина (предимно Германия и Италия), както и финансови консултанти, счетоводители, експерт-счетоводители, одитори, вещи лица, независими оценители, консултанти и сертифициращи организации по ISO 9001:2000, инженери, проектанти, архитекти и др.

Сътрудничеството с нашите партньори е изградено на базата на доказан професионализъм, спазване на етичните и професионалните принципи за съответната професия и взаимно доверие. 
Консултантско дружество "Л & М Партнер" ООД

София 1527; Бул. Васил Левски 112, партер
Тел.факс: +359 2 943 58 23; Моб: + 359 897 992 622
E-mail: office@lmpartner.eu